Skip to content

Privaatsuspoliitika

Vastutav andmetöötleja
Ettevõtte nimi: Kitarrikursus OÜ
Aadress: Türi tn 6/1 Tallinn
Telefon: +372 56501430
E-post: info.kitarrikursused.ee
Koduleht: www.kitarrikursused.ee

1. Üldsätted

1.1. Käesolev privaatsuspoliitika reguleerib isikuandmete kogumist, töötlemist ja säilitamist käsitlevaid põhimõtteid. Isikuandmeid kogub, töötleb ja säilitab Kitarrikursus OÜ (edaspidi andmetöötleja).

1.2. Andmesubjekt privaatsuspoliitika tähenduses on klient või muu füüsiline isik, kelle isikuandmeid andmetöötleja töötleb.

1.3. Klient privaatsuspoliitika tähenduses on igaüks, kes ostab andmetöötleja kodulehelt kaupu või teenuseid.

1.4. Andmetöötleja järgib õigusaktides sätestatud andmete töötlemise põhimõtteid, muuhulgas töötleb andmetöötleja isikuandmeid seaduslikult, õiglaselt ja turvaliselt.

2. Isikuandmete kogumine, töötlemine ja säilitamine

2.1. Isikuandmed, mida andmetöötleja kogub, töötleb ja säilitab, on kogutud elektrooniliselt, peamiselt kodulehe ja e-posti vahendusel.

2.2. Oma isikuandmete jagamisega annab andmesubjekt andmetöötlejale õiguse koguda, korraldada, kasutada ja hallata isikuandmeid privaatsuspoliitikas määratletud eesmärgil.

2.3. Andmesubjekt vastutab esitatud andmete täpsuse eest.

2.4. Andmetöötleja ei vastuta valeandmete esitamisest põhjustatud kahju eest.

3. Klientide isikuandmete töötlemine

3.1. Andmetöötleja võib töödelda järgnevaid isikuandmeid: ees- ja perekonnanimi, telefoninumber, e-posti aadress, arvelduskonto number, maksekaardi detailid.

3.2. Lisaks kogub andmetöötleja andmeid, mis on kättesaadavad avalikes registrites.

3.3. Isikuandmete töötlemise õiguslik alus on GDPR-i paragrahv 6 lg 1 p-d a), b), c) ja f).

3.4. Isikuandmete töötlemine vastavalt töötlemise eesmärgile:

3.4.1. Julgeolek ja turvalisus: isikuandmete säilitamise aeg vastavalt seaduses nimetatud tähtaegadele.

3.4.2. Tellimuse töötlemine: isikuandmete säilitamise aeg 7 aastat.

3.4.3. E-poe teenuste toimimise tagamine: isikuandmete säilitamise aeg 3 aastat.

3.4.4. Kliendihaldus: isikuandmete säilitamise aeg 5 aastat.

3.4.5. Finantstegevus, raamatupidamine: iskuandmete säilitamise aeg vastavalt seaduses nimetatud tähtaegadele.

3.4.6. Turundus: iskuandmete säilitamise aeg kuni nõusoleku tagasivõtmiseni või 3 aastat.

3.5. Andmetöötleja jagab isikuandmeid kolmandate isikutega, nagu volitatud andmetöötlejad, raamatupidajad, Montonio Finance OÜ.

3.6. Andmesubjekti isikuandmete töötlemisel ja säilitamisel rakendab andmetöötleja organisatoorseid ja tehnilisi meetmeid, mis tagavad isikuandmete kaitse juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, muutmise, avalikustamise ja mis tahes muu ebaseadusliku töötlemise eest.

3.7. Andmete säilitamine kuni 7 aastat, sõltuvalt töötlemise eesmärgist.

4. Veebilehe külastatavuse statistika

4.1. Kasutame Google Analyticsit ja Facebook Pixelit veebilehe statistika kogumiseks.

4.2. Kogume teavet nagu veebilehitseja tüüp, seadme tüüp, IP-aadress, külastuse aeg ja kestus, külastatud lehed.

5. Logid

5.1. Server logib päringuid (veebiaadress, veebilehitseja, IP-aadress, juurdepääsu aeg) tehnilistel eesmärkidel.

6. Küpsised

6.1. Kasutame küpsiseid eelistuste jälgimiseks ja statistiliste andmete kogumiseks.

6.2. Püsiküpsised võivad püsida arvutis pikema aja jooksul.

6.3. Küpsiste keelamine ja kustutamine on võimalik veebilehitseja seadetes.

7. Profileerimine

7.1. Kasutame statistilisi andmeid trendide ja demograafia analüüsimiseks, kuid ei koosta individuaalseid profiile.

8. Päringud

8.1. Kursustele registreerimine nõuab isikuandmete jagamist (nimi, kontaktandmed).

8.2. Andmete säilitamine 7 aastat äritegevuse planeerimiseks.

9. Andmesubjekti õigused

9.1. Õigus saada ligipääs oma isikuandmetele.

9.2. Õigus saada informatsiooni isikuandmete töötlemise kohta.

9.3. Õigus parandada ebatäpseid andmeid.

9.4. Õigus võtta tagasi nõusolek isikuandmete töötlemiseks.

9.5. Õiguste teostamiseks pöörduda klienditoe poole aadressil [e-posti aadress].

9.6. Õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile.

10. Lõppsätted

10.1. Andmekaitsetingimused on kooskõlas GDPR-i ja Eesti isikuandmete kaitse seadusega.

10.2. Andmetöötlejal on õigus tingimusi muuta, teavitades sellest kodulehel www.kitarrikursused.ee .